KOREA KLUBBENS VEDTÆGTER

Sidst opdateret Marts 2023

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Korea Klubben
Stk. 1. Foreningens samlede adresse er identisk med formandens/forpersonens adresse,
medmindre bestyrelsen beslutter andet.

§2 Formål
Korea Klubben er en forening, hvis formål er:
a) At skabe kontakt mellem koreanske adopterede i Danmark.
b) At udbrede viden om Korea og landets kultur blandt foreningens medlemmer og andre interesserede.
c) At udveksle erfaringer mellem foreningens medlemmer.
d) At skabe kontakt til andre, herunder, foreninger og institutioner som arbejder medadoption eller koreansk kultur.
e) At fremme og rådgive andre om Post Adoption Services (PAS).
f) At udbrede kendskab til foreningens arbejde.

§3 Foreningen
Foreningen er ikke religiøs, partipolitisk eller kommerciel. Foreningen er uafhængig af andre foreninger, personer, institutioner og selskaber m.v.
Stk. 1. Bestyrelsen, eller af bestyrelsen udpegede medlemmer, kan repræsentereforeningen i offentlige debatter om emner, der har relation til adoption, så længeudtalelserne ikke strider imod foreningens formål jf. §2.


§4 Medlemskredsen
Optagelsesbetingelser for almindeligt medlemskab kan opnås af koreanske adopterede over18 år. Medlemskab tegnes som husstandsmedlemskab, der gælder for alle i husstanden.
Stk. 1. Støttemedlemskab kan opnås af personer, foreninger, institutioner og selskaber m.v., som ønsker at støtte foreningen. Støttemedlemskab tegnes somhusstandsmedlemskab, der gælder for alle i husstanden.

a) Støttemedlemskab skal godkendes af bestyrelsen.
b) De almindelige optagelsesbetingelser gælder ikke for støttemedlemmer.

Stk. 2. Medlemskab træder i kraft ved udfyldelse af gældende indmeldelsesblanket og indbetaling af kontingent.
Stk. 3. Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse eller manglende indbetaling afkontingent.
Stk. 4. Hvis et medlem/støttemedlem handler groft i strid med foreningens interesser,
kan bestyrelsen suspendere medlemskabet. Suspension skal bringes op til endeligafgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 5. Det er Korea Klubbens bestyrelse, der reviderer, hvilke typer af medlemskaberforeningen tilbyder, samt årligt kontingent og fremlægger disse revisioner i henhold til vedtægternes bestemmelser for indkomne forslag til endelig afgørelse på den årligegeneralforsamling.
Stk. 6. Kun medlemmer med almindeligt medlemskab har stemmeret pågeneralforsamlingen.
Stk. 7. Korea Klubbens bestyrelse fastsætter metoden for kontingent opkrævning ioverensstemmelse med det kontingent, der er vedtaget på generalforsamlingen

§5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af februarmåned og indkaldes via e-mail med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden tilmedlemmerne.
Stk. 2. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle almindeligemedlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kanikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholdefølgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens/Forpersonens beretning
3. Udvalgsberetninger
4. Regnskabsaflæggelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand/forperson, næstformand, kasserer, og sekretær
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter
10. Valg af revisor og evt. revisorer
11. Eventuelt
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen ihænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer der ønskesbehandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. november (året førgeneralforsamlingen).
Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en uvildig dirigent.
Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og vedhåndsoprækning. Anonym afstemning anvendes dog, når det begæres af blot énstemmeberettiget mødedeltager.
Stk. 7. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere, end det antal der skal vælges, fortagesaltid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
Stk. 8. Brevstemmer skal være bestyrelsen i hænde ift. fristen angivet i indkaldelsen.

§6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis over 50% af bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes, når over 30% af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden/forperson. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdessenest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens/forpersonens kundskab.
Stk. 1. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
Stk. 2. Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling skal minimum indeholde:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Behandling af indkomne forslag
3. Eventuelt
Stk. 3. Afstemning afholdes efter samme regler, som angivet i §6 Stk. 6 og Stk. 8.


§7 Foreningens daglige ledelse
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden/forpersonen,næstformanden, sekretæren og kassereren kan bestå af yderligere 2 medlemmer.
En person kan kun have flere poster, så længe bestyrelsen består af mindst 4 medlemmer.
Posten som formand/forperson og kasserer kan ikke være den samme person.
Herudover kan vælges op til 2 suppleanter. Den til enhver tid siddende bestyrelse kan vælge at tilknytte et antalbestyrelsesføl, hvis det vurderes nødvendigt. Disse føl har ingen stemmeret i bestyrelsensafgørelser, men kan følge bestyrelsen i dens arbejde.
Stk. 1. Næstformanden, sekretæren og kassereren vælges for en 2-årig periode. Formanden/forpersonen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.
Ividest mulig omfang skal det tilstræbes, at bestyrelsens sammensætning afspejlermedlemmernes geografiske spredning.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter oggeneralforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.a) I tilfælde af, at formand/forperson, næstformand, kasserer, eller sekretær må forladeposten før tid, kan bestyrelsen konstituere et midlertidigt medlem til posten indtil næstegeneralforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan oprette lokale netværk,nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden/forpersonen – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og lederbestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, nårformanden/forpersonen skønner det nødvendigt, eller når mindst 3 medlemmer afbestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden/forpersonen. I sådanne tilfældeafholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens/forpersonenskundskab.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.


§8 Økonomi, regnskab og revision
Regnskabsåret er et helt kalenderår løbende fra d. 1. januar hvert år.
Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen mht. budget samt regnskab.
Stk. 2. Foreningens regnskab føres af kassereren.
Stk. 3. Regnskabet fremlægges hvert år til godkendelse på den ordinære generalforsamlingaf kassereren, og skal være revideret og underskrevet af 2 uvildige revisorer eller enregistreret eller en statsautoriseret revisor.
Stk. 4. På generalforsamlingen kan de uvildigerevisorer frit vælges blandt foreningens medlemmer.
Stk. 5. Legater, sponsorater og andre bidrag fordeles således, at de kommer flest muligemedlemmer til gode, medmindre de er skænket med direkte henblik på brug til et nærmerespecificeret formål.
Stk. 6. Gaver, der ikke er likvider, skal komme medlemmerne til gode.
Stk. 7. Kun kassereren og formanden/forpersonen har hæve-ret til foreningens konti. Ikkebudgetterede hævninger over 1.000 kr. skal godkendes af bestyrelsen.
Medlemmer, somønsker det, har krav på oplysninger om bevægelser på foreningens konti.


§9 Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden/forpersonen og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning affast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 1. Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, derpåhviler foreningen.

§10 Vedtægtsændringer
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de tilstedeværende og de rettidigt indkomne brevstemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår afdagsordenen.
Stk. 1. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, devedtages på.

§11 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de tilstedeværende og de rettidigt indkomne brevstemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 1. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et formål i overensstemmelse medforeningens formålsparagraffer efter den opløsende generalforsamlings nærmerebestemmelser.
Vedtaget på Sjælland, den 29/10-1996
Vedtaget i Nordjylland, den 23/4-1996
Vedtaget i Forretningsudvalget, den 13/6-1997
Ændret på Sjælland, den 26/9-1999
Ændret på Sjælland, den 24/9-2000
Vedtaget på Korea Klubbens generalforsamling, okt. 2002
Ændret på Korea Klubbens generalforsamling, okt. 2006
Vedtaget på Korea Klubbens generalforsamling, 25/10-2009
Vedtaget på Korea Klubbens generalforsamling, 7/10-2012
Vedtaget på Korea Klubbens generalforsamling, 5/10-2014
Vedtaget på Korea Klubbens generalforsamling, 4/10-2015
Vedtaget på Korea Klubbens generalforsamling, 9/10 - 2016
Vedtaget på Korea Klubbens generalforsamling, 28/10 - 2018
Vedtaget på Korea Klubbens generalforsamling, 27/10 - 2019
Ændret på Korea Klubbens ekstraordinære generalforsamling 28/3-2021
Ændret på Korea Klubbens ekstraordinære generalforsamling, d. 10/10-2021
Ændret på Korea Klubbens generalforsamling, 26/2 - 2023